Wentylatory osiowe

Wentylatory osiowe firmy Wolter są produkowane zależnie od wymagań i sytuacji montażowych w różnych wykonaniach obudów w zakresie od 315 mm do 1600 mm średnicy. Osiągają one wydajności od 1.000 do 200.000 m3/h przy ciśnieniu statycznym do 1.500 Pa. Wyższe ciśnienia są wytwarzane poprzez szeregowe łączenie wentylatorów z wirnikami pracującymi przeciwsobnie.

Informacje podstawowe

Wielkości i zakres wydajności

Wentylatory osiowe firmy Wolter są produkowane zależnie od wymagań i sytuacji montażowych w różnych wykonaniach obudów w zakresie od 315 mm do 1600 mm średnicy. Osiągają one wydajności od 1.000 do 200.000 m3/h przy ciśnieniu statycznym do 1.500 Pa. Wyższe ciśnienia są wytwarzane poprzez szeregowe łączenie wentylatorów z wirnikami pracującymi przeciwsobnie.

Obudowa

Obudowy wentylatorów osiowych AXV/BXV są wytwarzane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Na obu końcach obudowy są wywinięte kołnierze, które posiadają wiercenia pod śruby na okręgu według DIN 24 154, szereg 2. Na obudowach długich (LH) montowana jest puszka z podłączeniami do przewodów elektrycznych. Dla silników posiadających urządzenie do okresowego smarowania, jest ono wyprowadzone na zewnątrz obudowy.

Do kontroli kierunku obrotów wentylatora zostało przewidziane w obudowie specjalne okienko. W wentylatorach z obudową długą (LH) silnik i wirnik z łopatkami są całkowicie osłonięte. W wykonaniach z obudową krótką (SH) silnik wystaje częściowo poza obudowę.

Wirnik

Montowane wirniki, piasty i łopatki są wykonywane z aluminium odlewanego ciśnieniowo. Aerodynamiczne profile łopatek zapewniają wysoką sprawność i możliwie niski poziom hałasu. Konstrukcja piasty umożliwia bezstopniową regulację kąta natarcia łopatek podczas postoju wirnika. Możliwe są wentylatory z różną ilością łopatek, co powiększa zakres wydajności.

Silnik

Wolter stosuje silniki elektryczne prądu przemiennego odpowiadające normie IEC 34-1, na żądanie również w wykonaniu EPACT. Silniki są całkowicie zamknięte, chłodzone poprzez obudowę i zabezpieczone przed zwarciem. Standardowo posiadają stopień ochrony IP55, klasę F według ISO. Na życzenie mogą być montowane silniki o wyższym stopniu ochrony, iskrobezpieczne (Ex) lub też o różnej ilości biegunów dla silników o dwóch lub trzech prędkościach obrotowych - dwubiegowe Dahlandera lub pierścieniowe. Możliwe są też wykonania przystosowane do specjalnych zastosowań, jak choćby użytkowanie na statkach morskich, w przemyśle spożywczym lub suszarnictwie. Stosowane łożyska są dobierane na przewidywaną żywotność według L 10.

Pozycja zabudowy i kierunek przepływu powietrza

Wentylatory osiowe typoszeregu AXV/BXV mogą być bez problemu instalowane w różnych pozycjach. Pozycje zabudowy oraz możliwe kierunki przepływu strumienia powietrza, pokazane i oznaczone na rysunku, są wykonaniami standardowymi i należy je podawać w kodzie zamówienia. Przy zamówieniach bez podania tych danych są dostarczane wentylatory w wersji S.

Dla zastosowań z wymaganymi silnikami bryzgoszczelnymi kierunek przepływu strumienia powietrza należy podać obowiązkowo. Kierunek obrotów wentylatora i kierunek strumienia powietrza są oznakowane na obudowie za pomocą strzałek.

Dobór wentylatora

Przy doborze wentylatora na podstawie charakterystyk należy zwrócić uwagę, aby dobierać krzywą (dla danego kąta natarcie łopatek) leżącą powyżej wymaganego punktu pracy, możliwie w środkowej części przebiegu krzywej, tzn. dla największej sprawności wentylatora.

Składanie zamówień

Przy składaniu zamówienia na wentylator należy przekazać kilka istotnych danych:

  • rodzaj obudowy, kierunek strumienia powietrza i pozycja zabudowy
  • dokładny opis wentylatora zgodny z kodowaniem typu
  • wydajność powietrza w m3/h i spręż statyczny wentylatora w Pa przy gęstości powietrza 1,2 kg/m3
  • potrzebna moc silnika
  • napięcie, częstotliwość i ilość faz podłączenia elektrycznego
  • wymagane akcesoria

Wskazówki instalacyjne

Przy instalowaniu wentylatora należy kierować się następującymi zasadami:

Przy instalowaniu wentylatora należy kierować się następującymi zasadami:

 

- Dla wentylatorów zasysających powietrze bezpośrednio z otoczenia lub wyrzucających powietrze bezpośrednio do otoczenia powinna zostać zachowana wolna przestrzeń i odstęp od innych elementów konstrukcji względnie instalacji przynajmniej 1,5 x średnicy wentylatora po stronie odpowiednio ssącej lub wyrzutu. Ponadto w takim przypadku należy stronę zasysającą powietrze z wolnej przestrzeni wyposażyć w dyszę wlotową (1) redukującą turbulencje za łopatkami wentylatora, a wentylator z wyrzutem do wolnej przestrzeni w dyfuzor (4).

- Wentylatory zabudowywane w instalacjach kanałowych powinny mieć zapewnione właściwe odstępy (1,5 x Ø) do takich elementów instalacyjnych jak kolanka, trójniki, tłumiki kulisowe, tłumiki rurowe z rdzeniem wewnętrznym itp. (2). Połączenia elastyczne należy montować tak, aby tworzyły możliwie gładką powierzchnię dla przepływającego powietrza i nie wchodziły w światło przewodu wentylacyjnego (3).

Niestosowanie się do powyższych zasad pociąga za sobą obniżenie nominalnej wydajności prawidłowo dobranego wentylatora spowodowane turbulencjami przepływu powietrza.

cookies

×